หัวข้อ Topic : เกษตร (Agriculture)

2017-12-28 The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)
2018-01-22 The 19th Agricultutal Conference การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 19 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018-02-01 The International Conference on Food and Applied Bioscience 2018
2018-02-08 The First National Conference of Vocational Institute of Agriculture (1st NCVIA-2018) การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่1
2018-02-16 The 5th King Mongkut's Agriculture Conference : KMAC 5 การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5
2018-03-09 PSPC 2018 - 11th Annual Poverty and Social Protection Conference การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคมประจำปีครั้งที่ 11
2018-03-27 The 10th Walailak Research National Conference ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
2018-03-29 3rd Liberal Arts National ConferenceIntegrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-05-04 The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
2018-06-04 The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion technology: Sustainable Alternative Bioenergy (SAB) for a Stable Life