หัวข้อ Topic : ศิลปะ (Arts & Culture)

2019-08-01 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics : Changes, Adaptation, and Creativity” ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”
2019-08-06 Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019 ( RUNIRC2019) การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒
2019-08-06 The 11th National Academic Conference on Connecting Local Research to International Perspectives มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
2019-08-09 การประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
2019-09-06 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism”
2019-11-30 National academic conference 7th KU.CSC การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี 2562