หัวข้อ Topic : แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health & Medical Science)

2019-06-20 National Genetics Conference (NGC2019) การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21
2019-06-25 การประชุมวิชาการระดับชาติ "National Conference on Informatics : NCIs2019" ใน Theme: Smart Learning
2019-06-28 โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
2019-06-28 5th International Conference on “Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Education for Sustainable and Inclusive Growth”
2019-07-05 The First RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference
2019-07-10 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
2019-07-12 AU International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESDE) 2019
2019-07-12 The 10th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
2019-07-20 The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) “Educational Innovation for Sustainable Society Development” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”
2019-07-29 15th World Congress On Bioavailability & Bioequivalence(BABE-2019)
2019-10-01 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2019-10-07 Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019): Sustainable Cosmetic and Beauty Innovations
2019-11-06 2019 ANPOR Annual Conference - Power of Public Opinion and Multicultural Communication toward Global Transformation
2019-11-11 The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019: Synergy and Reform for Better Health งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพระบรมราชชนก