หัวข้อ Topic : แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health & Medical Science)

2019-09-13 Session D: Roadmap of Food Innovation by FIRN (@FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE 2019)
2019-09-19 The 10th Rajamangala Surin National Conference(10th RSNC) การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10
2019-10-01 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2019-10-01 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being)
2019-10-07 Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019): Sustainable Cosmetic and Beauty Innovations
2019-11-06 2019 ANPOR Annual Conference - Power of Public Opinion and Multicultural Communication toward Global Transformation
2019-11-11 The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019: Synergy and Reform for Better Health งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพระบรมราชชนก
2019-11-16 The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019) : Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2019-11-30 National academic conference 7th KU.CSC การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี 2562
2020-01-27 12th Asia Pacific Global Summit on Healthcare