หัวข้อ Topic : แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health & Medical Science)

2018-12-17 5th BDMS Cancer Networking Forum: Transanal Total Mesorectal Excision (TaTME) Cadaveric Workshop
2018-12-20 การประชุมวิชาการระดับชาติ "Mind-Movement Sciences into 2020"
2018-12-24 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
2019-01-16 21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine
2019-02-14 41st Annual Meeting of Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
2019-02-22 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
2019-03-09 12th Annual Poverty and Social Protection Conference(PSPC 2019) การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคมประจำปีครั้งที่ 12
2019-03-13 International Conference on Spirituality and Psychology 2019(ICSP 2019) การประชุมนานาชาติเรื่องจิตวิญญาณและจิตวิญญาณ 2019
2019-07-12 The 10th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
2019-07-29 15th World Congress On Bioavailability & Bioequivalence(BABE-2019)