หัวข้อ Topic : ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)

2018-11-29 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences
2018-11-29 International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation” จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับศูนย์บริการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2018-11-30 Graduate School Conference 2018 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
2018-12-06 The 47th National Graduate Research Conference การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
2018-12-15 GLOBAL EDUCATION MANAGEMENT SUMMIT (GEMS)
2018-12-15 3RD INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE IMC
2018-12-24 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
2019-01-25 การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
2019-03-09 12th Annual Poverty and Social Protection Conference(PSPC 2019) การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคมประจำปีครั้งที่ 12
2019-03-11 1st General Insurance Academic Conference “Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance” โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562