หัวข้อ Topic : การศึกษา (Education)

2017-10-19 THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2017-11-02 17th Global Ophthalmology, Optometry and Glaucoma conference
2017-11-10 Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
2017-11-11 The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 การประชุมวิชาระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ
2017-11-13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “Cancer survival workshop 2017”
2017-11-20 The 2nd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference: TIMES-iCON2017 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 2
2017-11-22 Intergrating Research into Pratice : Chances and Advance (IRPCA)
2017-11-23 International Conference on Social Sciences, Arts and Humanities 2017(ICSSAH 2017) การประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2017
2017-11-24 The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE2017) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา: การสร้างการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนทางการศึกษาด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
2017-11-24 Research for Foodinnopolis การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2017-11-26 The 1st Nontri International Conference (NIC-2017) on “Innovation and Technology for Sustainable society” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”
2017-12-02 The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
2017-12-06 Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2017 (BIS2017) งานประชุมวิชาการทางทันตกรรมรากเทียมนานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ ๔
2017-12-14 The 2nd Conference on Research for Thai Education System : CRTES การประชุมวิชาการ "การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2"
2017-12-19 The 6th PSU Education Conference : Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education
2017-12-28 The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)
2018-01-18 ประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”
2018-03-01 WLEC 2018 - 9th Annual Women's Leadership and Empowerment Conference WLEC 2018 - การประชุมผู้นำและการเสริมสร้างศักยภาพสตรีประจำปีครั้งที่ 9
2018-03-05 13th Annual Education and Development Conference การประชุมการศึกษาและการพัฒนาประจำปีครั้งที่ 13
2018-03-09 PSPC 2018 - 11th Annual Poverty and Social Protection Conference การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคมประจำปีครั้งที่ 11
2018-03-13 ICSP 2018 - 3rd Annual International Conference on Spirituality and Psychology การประชุมนานาชาติเรื่องจิตวิญญาณและจิตวิทยาครั้งที่ 3
2018-03-21 The 6th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 2018) & การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (ICLIST & NCLIST 2018)
2018-03-27 The 10th Walailak Research National Conference ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10
2018-05-03 The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
2018-05-17 The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2018) งานประชุมวิชาการนานาชาติ สหวิทยาการด้านวิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ การศึกษา และภาษาศาสตร์
2018-07-09 The 49th International Simulation and Gaming Association (ISAGA) Annual Conference ISAGA 49th annual conference