หัวข้อ Topic : การศึกษา (Education)

2022-05-21 9th National Conference on Quality Management and Technology Innovation การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9
2022-05-25 1st National Conference in Aviation, Tourism, and Service Business 2022 งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2022-05-26 The 7th National & The 4th International Academic Conference “Academic Thepsatri Management Science” จัดการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4
2022-05-27 Management in Disruptive Technologies Era การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อการประชุม “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”
2022-05-30 21th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21
2022-06-04 National and International Conference and Research Presentations The Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars (ASCERS 2) การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2022-06-09 The 6th UTCC National Conference การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย "Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic: การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19"
2022-06-10 The 8th International Conference on Green Asia and Sustainability Forum Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal
2022-06-13 The 54th National Graduate Research Conference
2022-06-16 The 5th CRU-National Conference on Science and Technology การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5
2022-06-30 Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022)
2022-07-01 2022 SPUC national and international conference การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
2022-07-04 22th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
2022-07-07 the 14th NPRU National Academic Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2022-07-08 The 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU HUSOiCON 2022) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
2022-07-11 UBRC16th: R&I for SDGs in the Next Normal การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16
2022-07-18 The 9th International Conference on Education (ICE 2022) and The 18th National Conference "Innovative and Creative Education: Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development in the New Normal Era” การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 18 “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ทางการศึกษา : อนาคตและความท้าทายสู่การวิจัยทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปรกติใหม่
2022-07-19 The 36th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 36) การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
2022-07-21 Accounting Education Conference: AccEC 2022 “Effective Online Learning in Accounting Education” การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี
2022-07-21 Accounting Education Conference: AccEC 2022 “Effective Online Learning in Accounting Education” การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี
2022-07-22 The 6th RMU National Graduate Research Conference งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 6
2022-08-04 7th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LANC 2022) and The 1st Liberal Arts International Conference : (The 2 nd LAIC 2022) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 7 (LANC 2022 ) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Liberal Arts International Conference (LAIC 2022)
2022-08-07 The 10th Regional Conference on Graduate Research 2022 งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
2022-11-05 9th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2022] การประชุมสันติภาพและความขัดแย้ง ครั้งที่ 9
2022-11-12 9th Sustainable Development Conference [SDC2022] การประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 9
2023-03-01 14th Women's Leadership and Empowerment Conference [WLEC2023] การประชุมผู้นำและการเสริมพลังสตรี ครั้งที่ 14
2023-03-05 18th Education and Development Conference [EDC2023] การประชุมการศึกษาและพัฒนา ครั้งที่ 18
2023-03-09 13th Poverty and Social Protection Conference [PSPC2023] การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคม ครั้งที่ 13
2023-03-13 8th International Conference on Spirituality and Psychology [ICSP2023] การประชุมนานาชาติเรื่องจิตวิญญาณและจิตวิทยาครั้งที่ 8
2023-03-17 1st International Conference on Happiness and Well-being [ICHW2023] การประชุมนานาชาติเรื่องความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี ครั้งที่ 1