Event Date : 2019-08-30

Submission Deadline : 2019-06-15

Venue : อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Website : http://eng.vu.ac.th/estacon2019

การจัดโครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (ESTACON 2019) เป็นการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การจัดประชุมวิชาการนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องมาแล้ว 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในเครือข่ายและสถาบันอื่นๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาและพิจารณาบทความงานวิจัย ก่อนจัดตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

กลุ่มผลงานวิจัยที่นำเสนอ

- กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE

- กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล :ME

- กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ : IE

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST

- กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า : EE

- กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AR

Organized by : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล